Luật môi trường và QCVN mới nhất về môi trường

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ MÔI TRƯỜNG

 

Luật – Nghị định Chính Phủ

 • Luật bảo vệ môi trường 2014  số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005
 • 18/2015/NĐ-CP  Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường​ có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.
 • Nghị định số 155/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế Nghị định  179/2013/NĐ-CP (Phần phụ lục) & 81/2006/NĐ-CP  với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 01/02/2017
 • 21/2008/NĐ-CP  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP
 • 80/2006/NĐ-CP  Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

 Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường

 • 38/2015/TT-BTNMT  Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17/08/2015
 • 35/2015/TT-BTNMT  Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 17/08/2015 thay thế thông tư số 08/2009/TT-BTNMT
 • 27/2015/TT-BTNMT  Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thế thông tư số 26/2011/TT-BTNMT
 • 26/2015/TT-BTNMT  Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thế thông tư số  01/2012/TT-BTNMT
 • 05/2008/TT-BTNMT  Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
 • 12/2006/TT-BTNMT  Thông tư hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • 13/2006/QĐ-BTNMT  Quyết định tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược
 • 23/2006/QĐ-BTNMT  Quyết định ban hành danh mục chất thải nguy hại
 • 125/2003/TTLT/BTC-BTNMT  Thông tư hướng dẫn thủ tục kê khai mức Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 • 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT  Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

BỘ TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – QCVN & TCVN

 Bộ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN về nước thải

 • QCVN 62-MT:2016/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2016
 • QCVN 11-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản (thay thế QCVN 11:2008/BTNMT từ ngày 31/12/2015)
 • QCVN 01-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (thay thế QCVN 01:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
 • QCVN 12-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy  (thay thế QCVN 12:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
 • QCVN 13-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (thay thế QCVN 13:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
 • QCVN 40:2011/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế TCVN 5945:2005 )
 • QCVN 29:2010/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
 • QCVN 28:2010/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
 • QCVN 09:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm
 • QCVN 10:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ
 • QCVN 11:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
 • QCVN 14:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 • QCVN 38:2011/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh
 • QCVN 39:2011/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
 • TCVN 5945:2005  Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải
 • TCVN 6772:2000  Chất lượng nước – Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép
 • TCVN 6980:2001  Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho cấp nước sinh hoạt
 • TCVN 6981:2001  Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
 • TCVN 6982:2001  Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước
 • TCVN 6983:2001  Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước
 • TCVN 6987:2001  Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về khí thải & tiếng ồn

 • QCVN 19:2009/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
 • QCVN 26:2010/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (thay thế TCVN 5949:1998)
 • QCVN 02:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
 • QCVN 05:2009/NTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (thay thế TCVN 5937:2005)
 • QCVN 06:2009/NTNMT  Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh (thay thế TCVN 5938:2005)
 • TCVN 5939:2005  Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ
 • TCVN 5940:2005  Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
 • TCVN 5949:1998  Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư – Mức ồn tối đa cho phép

Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại

 • QCVN 50:2013/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
 • QCVN 30:2012/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (thay thế QCVN 30:2010)
 • QCVN 02:2012/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế (thay thế QCVN 02:2010)
 • QCVN 41:2011/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
 • QCVN 03:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
 • QCVN 15:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt

 • QCVN 08-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thay thế QCVN 08:2008/BTNMT
 • QCVN 09-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau thay thế  QCVN 09:2008/BTNMT
 • QCVN 10-MT:2015/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển thay thế QCVN 10:2008/BTNMT
 • QCVN 01:2009/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm)
 • QCVN 02:2009/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm)
 • TCVN 5502:2003  Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng
 • 09/2005/QĐ-BYT  Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch do Bộ Y Tế ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam về nước uống đóng chai

 • QCVN 6-1:2010/BYT  Quy chuẩn này của Bộ Y Tế quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *